Полезни връзки
Дивечовъдно стопанство “Женда”, участък “Болярци”, с. Болярци
Дивечовъдно стопанство “Женда”, участък “Болярци”, с. Болярци Това е участък от Голямото Дивечовъдно стопанство “Женда”. Територията му е в землището на с. Болярци, сравнително близо до общинския център. Участъкът е ограден, в обхвата му има хубава смесена гора. Развъждат се елени, муфлони, наред с това се срещат лисици, диви прасета, зайци, кеклици и др. Има възможност да се организират посещения за ловен туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.