Полезни връзки
Микроязовир за риболов, с. Жинзифово
Микроязовир за риболов, с. Жинзифово Намира се на около 15 км от гр. Кърджали, вляво от пътя за гр. Хасково, малко преди с. Жинзифово. Приятно място за риболов. Площта на водното огледало е около 18 дка. Част от брега е обрасъл с борова гора, а останалата е на открито. Завъден е шаран.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.