Полезни връзки
Язовир “Мъглене”, с. Мъглене
Язовир  “Мъглене”, с. Мъглене Сравнително голям язовир, разположен край с. Мъглене, в близост до с. Бенковс-ки. Има обем от 8 млн. м3. С кола се стига до самия язовир. Добро място за риболов, но без база за преспиване.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.