Полезни връзки
Риболовна база, с. Ягнево
Разполага с 4 големи бунгала с по 2 стаи (2 + 1 легла). Водната площ е 5 дка, а максималната дълбочина 2.5 м. Зарибено е с пъстърва, каракуда и шаран. На място се предлагат риболовни принадлежности, примамки и захранки. Провеждат се състезания по спортен риболов.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.