Полезни връзки
Дивечовъден участък “Студен кладенец”.
Дивечовъден участък “Студен кладенец”. Дивечовъдният участък е създаден със Заповед № 65 от 15.02.1973 година на ЦС на БЛРС и обхваща части от територията на 3 общини: Крумовград, Кърджали и Момчил-град. Заема площ от 5186 хектара. Началото е поставено през 1957 година с първите зале-сителни мероприятия в района, след построяването на язовира. Няколко години по-късно са пуснати и първите елени-лопатари. Обособен е за популация на елен-лопатар, тракийски кеклик, заек и муфлони. Срещат се дива свиня, сърна, лисица и вълк. Участъкът се използва и за извършване на организиран ловен туризъм. Забележка: Подходящ за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.