Полезни връзки
Микроязовири, с. Сливарка
Микроязовири, с. Сливарка В непосредствена близост до селото (в долния му край) има два микроязовира, сравнително големи, със земно-насипна стена. Прави впечатление, че голямата водна площ е с изключително чиста вода. Бреговете също са почистени от изсъхнали дървета и храсти. Единият язовир е частна собственост.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.