Полезни връзки
Язовир “Кърджали”
Язовир “Кърджали” Дъгово-бетонната стена на язовир “Кърджали” е с височина 103.5 м и дължина 341 м. Това е най-високата стена на язовир в България. Построена е в долината на р. Арда, на около 3 км югозападно от гр. Кърджали. Въведен е в експлоатация през 1962 година. Пълният обем на язовирното езеро е 497 млн.м3, полезният обем е 390 млн.м3, а мъртвият обем е 107 млн.м3. Средният годишен отток е 600 млн.м3, залята площ около16000 дка, а дължината на водното огледало е 21-22 км. Средната дълбочина на язовира е 60 м. Крайните участъци на язовирното езеро (нулата на язовира) са при с. Китница. Съобразно сезона и степента на използване на водите от язовира водното ниво се колебае. Котата на преливния ръб е 319.30 м н.в, а котата на короната на стената е 331.45 м н.в. Кота най-високо работно водно ниво е 324.30, а кота най-ниско работно водно ниво е 285 в рамките на няколко метра, при средна кота 325 м. Построената ВЕЦ произвежда 164 млн.квч електроенергия годишно. До 1983 година язовирът се е използвал за водоснабдяване на гр. Кърджали и селата около него. Днес водите му се използват за промишлено водоснабдяване и напояване. Проектният живот на язовира е 50 години, след което поради изпълване на дъното с наноси са се предвиждали различни дейности по неговото почистване. За увеличаване на този срок в периода 1962 – 1967 година са предприети масови залесявания по неговите брегове, с цел тяхното укрепване. Днес тези борови гори са вече порасли, като по този начин животът на язовира се е увеличил двукратно. Край езерото има великолепни заливи и поляни - отлично място за риболов и отдих. Във водите се провеждат състезания по водомоторен спорт, има отлична гребна база. Някои от заливите са застроени с приятни за почивка хотели и вилни селища. Такива са заливите край с. Енчец и Главатарци. Предстои застрояването на следващия голям залив – край селата Пеньово и Ридово. За туристите има различни атракции – разходка с корабче или с туристическа лодка, ресторанти на понтон във водата, развъдници на риба, лодки под наем и др.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.