Полезни връзки
Язовир “Студен кладенец”
Язовир “Студен кладенец” Язовирът е част от енергийната каскада Арда. Това е първият построен по реката язовир, пуснат в експлоатация през 1957 година. Стената му е изградена на около 30 км източно от гр. Кърджали. Водосборната му област е 3 752 км2 със среден годишен отток 1 600 млн м3. Бетонната язовирна стена е висока 68 метра в най-високата си част, а дължината й е 350 метра. По нея преминава пътят от Крумовград за Хасково. В основата си стената е широка 61 метра, а в короната — 8 метра. Средната ширина на язовирното езеро е 2 км, а дълбочината му – 40 м. Под водите са останали 12 села. Водохранилището е с полезен обем от 489 млн. м3. Основното предназначение на хидровъзела е регулирането на големия и силно вариращ сезонен отток на р. Арда. Водите се използват за напояване и производство на електроенергия. На десния скат на язовира, на около 800 м от стената е построена ВЕЦ “Студен кладенец”, която разполага с инсталирана мощност от 60 мегавата и произвеж-да годишно 153.1 млн. квч електроенергия. Бреговете на този язовир, за разлика от тези на “Кърджали”, представляват остри, голи чукари, обрасли на места с храсти и единични широколистни дървета. Поради изключително стръмния терен и естеството на скалите залесителните дейности са почти невъзможни. В замяна на това непристъпните чукари се обитават от различни редки и защитени от закона птици – лешояди, орли, соколи и др. На левия му бряг е разположена защитената местност Големият сипей - представлява впечатляващи високи, стръмни и силно напукани скали. Вдясно от стената има подход към резервата “Вълчи дол”, единствения строг резерват на територията на област Кърджали. След язовирната стена река Арда е образувала дълбок, тесен, каньонообразен пролом – Дяволски мост (Шейтан), дълъг около километър. В най-тесните места скални-те брегове са почти отвесни с височина от 5 до 10 м. Ширината на реката там е от 1 до 6 м, а дълбочината достига до 20 м. От всички 6 пролома по течението на река Арда този е най-внушителен и впечатляващ. В района на с. Широко поле, в едно от големите уширения на язовирното езеро има условия за отдих и риболов. Следващият залив – този при село Калоянци също е един от предпочитаните за риболов в района. Там е и един от по-големите острови в язовира, до който може да се достигне с лодка. Преди около 30 години на острова са заселени муфлони. Често до него плуват сърни, идващи от Ловното стопанство “Студен кладенец”, заемащо голяма територия по десния бряг на язовира, в района на общините Момчилград и Крумовград. Язовирът с голямата си водна повърхност и дължина създава възможност за уп-ражняване на водни спортове и риболов. В пролома се намират уникалните природни забележителности Абразивни кла-денци и Дяволски мост. Езерата на двата големи язовира са дали убежище на редица водолюбиви птици, някои от които са под защита на закона за биоразнообразието. Такива са гмурец, чапла, гларус, черен щъркел, белоглава рибарка, белокрила рибарка, малък воден бик, сива гъска, ням лебед, бял ангъч, потапница и др.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.