Полезни връзки
Язовир “Боровица”
Язовир “Боровица” Намира се на река Боровица, ляв приток на река Арда с дължина 41.5 км. Изграден е с цел питейно водоснабдяване на гр. Кърджали и голяма част от останалите населени места в тази част на областта. Стената е земно-насипна – една от най-големите земно-насипни стени в България. Има интересен преливник - представлява голяма фуния, от която чрез тунел излишната вода се отвежда в реката след стената. Площта на язовира е оградена, къпането и риболовът са забранени. Мястото е изключително красиво, по стената преминава пътят за с. Безводно, както и маршрут за вр. Чиляка. По поречието на реката се срещат много интересни и редки птици – коприварчета, дроздове, бяла чапла, червена чапла, блестящ ибис, сокол скитник, царски орел, орел рибар, орел змияр, белошипа ветрушка, ливаден дърдавец и много други.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.