Полезни връзки
Река Върбица
Река Върбица Това е най-големият приток на река Арда с дължина 98.1 км. Извира на около 2.5 км ИСИ от Добри връх. За нейно начало се счита Ерма река, извираща от кота 1346 m. Върбица е реката с най-висок средногодишен модул на оттока в страната – 18.80 l/s/km2. Модулът на абсолютния минимален отток е 0.1-0.3 л/сек/км2. Средиземно-морското влияние е причина ясно да се очертаят два периода: • на пълноводие - с продължителност около 5 месеца, през които често се случват изобилни речни прииждания, придружени с наводнения. През този период се оттичат около 60 % от общия обем на оттока. • на маловодие – продължава около 2-3 месеца, като през този период се оттичат около 3-5 % от общия обем на оттока. Около 95 % от малките дерета –притоци на р. Върбица, пресъхват в рамките на 40-70 дни. В началото реката тече на изток, като при с. Крилатица (общ. Кирково) рязко завива на север и следва тази посока до вливането си в р. Арда при с. Островица (при нулата на яз. “Студен кладенец”). На много места има долинни уширения, като речната тераса достига до 1000 м ширина. Руслото на реката е застелено с мощни пластове баластра и хубав пясък. На много места буйните води са отложили цели острови от наносен материал. Долното течение е обявено за ОВМ (орнитологично важно място) поради обитаването от различни представители на редки птици. Във водите има много риба, пясъкът и бреговата ивица са удобно място за излети през летния сезон.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.