Полезни връзки
Река Крумовица
Река Крумовица Това е вторият по големина приток на река Арда след р. Върбица. Води началото си от рида Мъгленик, на около 5 км южно от с. Аврен (там носи името Авренска река). Преминава през Крумовград, откъдето е и името. Общата дължина е 59 км. Влива се в река Арда малко след с. Поточница, под скалите на защитена местност Орешари. Там ширината на речното корито при водослива достига до 300 метра, като оформя голяма плодородна долина. Река Крумовица е с водосборна площ 671 км2. Проявява силно колебание на оттока си - от много висок около февруари-март до почти пълно пресъхване през юли-август (с изключение на отделни вирове). Средното течение на река Крумовица в участъка между село Горна кула и устието на р. Душан дере е част от орнитологично важно място "Крумовица”. Покрай реката има редица скални комплекси с различни изсичания в тях, доказателство, че поречието е било населено още от дълбока древност. Такива комплекси има край с. Крилатица, Фотиново, Горна кула, Поточница, Крумовград и др. Във водите обитава риба (мряна, кефал, шаран, пъстърва и др.), пясъкът и тихите заливчета са приятно място за риболов и почивка.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.