Полезни връзки
Туристически агенции и туроператори

 

„ГАБИ ТУР” ЕООД
Адрес: гр. Кърджали, бул. „България” №47, етаж 2, офис 1
http://www.gabitour.com/index1.html

„ЕВРОГРУП” ООД
Адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 37 вх. Ж, тел./факс 0361 62216

СД "Марков Г-58 и СИЕ Маркови"
Адрес: гр. Кърджали, ул.”Калоян” №2, тел/факс.: 0361/6 11 01, моб. тел.: 088 228 41 75, 088 749 67 80
Ел. поща: markovg58@mail.bg 
www.markovg58.com

ЕТ „ВИДИ-2-КРИСТИНА ВИДЕНОВА”
Адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска” №41, ет.2, тел.:0361/6 12 82

 

Авторите нямат претенции за изчерпателност на информацията. Секцията предстои да бъде допълвана. При открити неточности, моля, пишете ни на ел. адрес office@novaevropa.net

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.