Полезни връзки
Драматично-куклен театър
Драматично-куклен театър

Драматично-куклен театър "Димитър Димов"

Адрес: гр. Кърджали, ул "Булаир" №1
Интернет страница: http://dktdimov.com/bg/
 

За контакт:
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА – Ангелина Кирякова – тел: 0361/641 91, ani@dktdimov.com
ИНФОРМАЦИЯ – тел: 0361/641 99

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.