Полезни връзки
Галерия Родопи
Галерия Родопи

Галерия Родопи

 

"... Родопите са древна планина, съхранила в себе си мъдростта на Времето. Тя е част от Големия Тракийски срединен масив, включващ Родопите, Рила, Пирин и част от планините на Беломорска и Източна Тракия. Това е най-старата суша на Балканите, което обуславя изключителното разнообразие от минерали и скали, срещани тук. Географското разположение е предпоставка за наличието на растения и животни, характерни както за Централна Европа, така и за Средиземноморието..."

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.