Полезни връзки
Кърджали Инфо – Културно-информационен гайд
Кърджали Инфо – Културно-информационен гайд

Кърджали Инфо се издава всеки месец в тираж 8000 бр. Разпространява се безплатно в Кърджали, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград, Джебел, Кирково.

За контакт: гр. Кърджали, ул. „Раковски” №4
Маркетинг и реклама:
Лазар Попов - тел.: +359/898 81 92 99
Дуран Дуран тел.: +359/889961699
Ел. адрес: intergroup@kjinfo.net

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.