Полезни връзки
Стратегически план за развитие на културния туризъм в България

На 14 октомври 2009г. Министерски съвет прие Стратегически план за развитие на културния туризъм в България. Документът е разработен през периода 2007 – 2009 г. с финансовата подкрепа на италианското правителство. Планът е обсъден с медии, с представители на ангажираните министерства, областни и общински администрации, регионални музеи, неправителствени организации и други. В разработката на стратегическия план са участвали водещи специалисти от Италия и България, а процесът в България е администриран с подкрепата на Министерството на културата.

Практически документът представлява каталогизиране на културните ценности в България – а това са повече от 300 археологически обекта, равняващи се на 80% от археологическото наследство на страната.

Съставна част на Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България е стратегията за локалните системи. Тя трябва да допринесе за подчертаване на идентичността, специфичността и богатството на културните, историческите, археологическите и природни ресурси на България, да свърже ресурсите на една област в обща рамка и да ги превърне във фактор за усилване на туристическата атрактивност и за икономическо развитие. В този смисъл територията на страната е разделена на 13 области, наречени ЛоКуС-и, всяка от тях със специфични културни ресурси.

На територията на област Кърджали се намира ЛоКуС 9Мечът и Кръстът. 
Локусът базира своята стратегия върху популяризиране и утвърждаване на уникалния символ на територията Перперикон, който да се превърне в център за културен туризъм на цялата територия. Чрез интегриране на други културни и природни ресурси се цели превръщането на ЛоКуС-а в един от националните лидери за международен туризъм.

Източник на информацията - Министерство на културата

Прикачени файлове
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.