Полезни връзки
ПРОЛЕТЕН БАЛ С МАСКИ
За осма поредна година Община Кърджали и Обединен детски комплекс провеждат днес (22 март) пролетен бал с маски. В него ще вземат традиционно участие децата от чевъртите класове на всички училища от град Кърджали. Карнавалът има и своя идея, както всяка година и тази да бъдат излъчени от всички участници тези, които най-добре и най-атрактивно са се постарали да направят и представят своя маскен герой. Цялото тържество ще премине като дискотека на открито от 11,00 часа в пространството пред бившият паметник на Георги Димитров.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.