Полезни връзки
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА АРДИНО
С най-голямо регионално и местно значение за развитието на туризма и отдиха в района си остава естественият брезов резерват с обща площ 3 680 дка. Тук се намира туристическият комплекс „Белите брези” (7 км от гр. Ардино по пътя Кърджали – Смолян), разполагащ с около 14 почивни станции и хижи с общ капацитет 250 легла. Въздухът в комплекса спомага за лечението на белодробни и алергични заболявания; Природогеографските условия са спомогнали за обособяването на КТК “Белите брези” като база за развитие на туризма в общината. КТК “Белите брези” се явява като център за организиране на излети и екскурзии до връх “Алада. Комплексът “Бели Брези ” е регламентиран като курорт от местно значение със Заповед №5585 от 1961 г. на Министерството на народното здраве.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.