Полезни връзки
96 ГОДИНИ ОБЩИНА КИРКОВО
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КИРКОВО ОРГАНИЗИРА НА 26.03.2010 г. /ПЕТЪК/ ЧЕСТВАНЕТО НА 96-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО П Р О Г Р А М А 10.00 часа Свири оркестър „Орион” със солисти Елена Беделева и Илия Плахов 12.00 часа Официално откриване на празника от кмета на общината г-жа Шукран Идриз 12.30 часа „Децата на община Кирково пеят и танцуват” – Празничен концерт 13.00 часа Футболна среща между отборите на СОУ „Хр. Ботев” с. Чорбаджийско и СОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Бенковски - стадион “Граничар” с. Кирково 14.30 часа Концерт на фолк звездата Цветелина Янева от Пайнер мюзик 15.45 часа Свири оркестър “Орион” През целия ден ще бъде отворена за посещение музейната сбирка към читалище „Н. Й. Вапцаров” с. Кирково Честването ще се проведе в с. Кирково
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.