Полезни връзки
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
Община Момчилград обхваща една сравнително малка част от Източнородопския масив и заема площ от 360 кв.км с многообразен и интересен релеф. Населените места са 49 на брой, с един град и 48 села, обособени в 29 кметства и кметски наместничества. Жителите на общината, в зависимост от постоянния и настоящ адрес, варират от 18 000 до 36 000 и по този начин създават един непрестанен и своебразен туристически поток. Община Момчилград притежава висок природен потенциал и богата културна история, които са предпоставка за развитие на туризма, както и свързаните с него икономически дейности. Наличието на природни феномени и забележителности, съчетанието на различни релефни форми с благоприятни климатични условия, разнообразна горска растителност и срещани животни, са отлични условия за развитието на отдиха и туризма. Районът е достъпен и е с добри условия за почти всички видове и форми на алтернативен туризъм. Неоценено богаство са многобройните видове билки и редки защитени растителни видове. Умереният климат, чистият въздух, слънчевите дни, малките денонощни и годишни температурни амплитуди, тепърва ще бъдат оценявани от български и чуждестранни туристи. Градът вече създава предпоставки, а към тях в последно време се прибавят с особен тласък и частните инициативи, насочени пряко към тази сфера.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.