Полезни връзки
МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Моделът за корпоративна идентичност на Област Кърджали включва Ръководство с основни видове приложения на разработените лого и слоган, проект за банер, билборд, пано или екран, проекти за визитни картички, проект за бланка, проекти за папка.

В рамките на тази дейност беше извършено проучване за особеностите на Област Кърджали, които биха я идентифицирали и откроили сред всички други в страната, с оглед промотирането й като подходяща туристическа дестинация. На базата на изведените специфики бяха разработени 4 варианта за лого и слоган, които определят общата визия на Област Кърджали.

На 15 декември 2009 г. Областна администрация Кърджали беше домакин на работна среща, в рамките на която сформирана Комисия за обсъждане на лого и слоган на Област Кърджали, съвместно с представители на фондация „Радио Нова Европа” и изпълнителя фирма „Янев и Янев” ООД, разгледа и дискутира разработените варианти за корпоративна идентичност на Областта.

В резултат на дискусията беше избран един от предложените варианти за лого и слоган, на основата на който беше изработен Моделът за корпоративна идентичност на Област Кърджали.

Моделът за корпоративна идентичност на Област Кърджали е пряко свързан с целта на проекта за създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на Област Кърджали и създава необходимите условия за представяне на Областта като маркетингов продукт с уникална и автентична визия.

Моделът за корпоративна идентичност на Област Кърджали е разработен в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, Договор № BG 161РО001/4.2.-01/2008/033 по ОПРР 2007-2013.
 

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.