Полезни връзки
УЧЕНИЦИ ЗАСАДИХА 140 ФИДАНКИ

 

На 31 март 2010г. ученици от Момчилград засадиха около 140 фиданки в дворовете на ОУ "Д-р Петър Берон", СОУ "Н. Й. Вапцаров" в Момчилград и ОУ "Н. Й. Вапцаров" в с. Звездел.

Акцията е организирана по повод Седмицата на гората по инициатива на РДГ- Кърджали, ДГС-Момчилград, Ротари клуб - Момчилград и фирма "Мах 2000"ООД.

Децата засадиха ела, кипарис, явор, питомен кестен, туя, а в с. Звездел – и овощни дръвчета.

Кметът на Момчилград инж. Ердинч Хайрула и Емилия Владева, шеф на инспектората на образователното министерство в Кърджали подкрепиха усилията на децата и участваха в залесяването. Помагаха и Николай Янчев, директор на РДГ-Кърджали, и д-р Фикри Гюлестан от Ротари клуб-Момчилград.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.