Полезни връзки
КЪРДЖАЛИ - ЧИСТ И КРАСИВ

 

За поредна година общинското ръководство отправи и апел към жителите на Кърджали също да се включат в кампанията:

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Пролетта е сезонът, в който природата се възражда за нов живот.

Нека и ние се опитаме заедно да обновим своя град.

Да почистим района около домовете си, там, където почиваме и играят децата ни. Да засадим цвете и да се погрижим за едно дръвче.

Нека предстоящите почивни дни 17 и 18 април са нашите дни за предизвикателство към инерцията и безразличието. Нека обединим усилията си и покажем, че имаме желание и воля да живеем в един по-чист град!

Защото, както казват децата ни:

“ЧИСТОТАТА Е КРАСИВА!”

Община Кърджали

Телефон за заявка за извозване на битови отпадъци 66772.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.