Полезни връзки
ДА ЗАСАДИМ ЖИВОТ!

 

Поредната проява, част от кампанията “Кърджали – чист и красив”, посветена на Деня на Земята - 22 април, се проведе на 20 април.

Младите хора от Детски и младежки парламент към ОДК - Кърджали за шеста поредна година се включиха в залесителна акция под надслов “Да засадим живот”. Тази година залесяването стана в района на изгорялата гора в парк "Простор". Младежите засадиха над 15 семеништни фиданки гинкобилоба и поеха и ангажимент да се грижат за тях през цялата година. Час по-късно в залесителната акция се включиха и студенти от филиала на Пловдивският университет в Кърджали “Любен Каравелов”. С техните усилия гората на приятелите порасна с още 20 липови фиданки.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.