Полезни връзки
НЕКА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА!

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В дните от 22 март до 22 април 2010 година, Община Кърджали по традиция се включва в националната кампания, посветена на честването на Деня на Земята - 22 април.

Благородната цел на кампанията е да запазим природата, да създадем по-добра и здравословна околна среда.

За 40 години от обявяването му, Денят на Земята е вдъхновил милиони хора от различни култури и произход, като ги е събрал с една обща цел – заедно да създадат промяната в околната среда, която желаят да видят.

Ето защо и тази година Община Кърджали отново ще организира различни прояви, под мотото “Кърджали - чист и красив”. Нека всеки от нас се огледа в обкръжаваща ни среда и с общи усилия направим Нашия град още по-зелен и по-чист. Нека с настъпването на пролетта всеки от нас, който иска да живее в чиста околна среда, се погрижи за района, в който живее, за да стане нашият град още по-слънчев и по-красив.

Нека запазим природата чиста!

Каня Всички на Празнична програма с награждаване на отличилите се участници в кампанията "Кърджали - чист и красив" - на открито пред театъра /бивишият паметник на Г.Димитров/ на 22.04.2010 г. от 15.00 ч. В програмата са включени много песни, танци и изненади, както и Изложба на открито на децата от фотоклуба към ОДК – Кърджали, спечелили награди от Международен конкурс „Зелена планета” – гр. Москва 2009, Аранжиране на цветя от сформирани отбори на Училищата и Професионалните гимназии в гр. Кърджали, Демонстрация от ПГЕЕ „Кап. Петко Войвода” на 3 броя екоавтомобила, задвижвани с акумулатор, изработени от ученици и учители от клуб „Млад конструктор”;

Мероприятията се осъществяват със съдействието на ОДК – Кърджали, „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали, „Титан Клинър” ООД, гр. Кърджали.

Заповядайте!

Кмет на Община Кърджали: ...…............…........... /Инж. ХАСАН АЗИС/

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.