Полезни връзки
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНИЯ БРАНД НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

На пресконференцията ще бъдат представени логото и слоганът на областта, както и съпътстващите рекламни продукти – визии за билборд, визитна картичка, брандирани папки и бланки, банери и транспарант. Рекламните материали илюстрират природното и културно-историческото богатство в региона и ще служат при представянето на областта в националните и международните туристически изложения.

В изпълнение на проекта в центъра на Кърджали е поставена и информационна табела, която представя територията на кърджалийска област и съставните й общини. Табелата е двуезична и на лицевата й страна е изобразена карта на туристическите обекти в региона, върху която са маркирани населените места, пътните артерии и водещите туристически обекти. Основната информация за тях е представена на гърба на табелата – на български и на английски език.

Проектът включва и разработване на интернет портал с актуална информация за региона, обектите, събитията и атракциите в него. Порталът е основна част от цялостната маркетингова кампания за популяризиране на туристическия потенциал на Кърджали в национален и международен план. Неговата цел е да допринесе за повишаването на интереса на населението към възможностите за туризъм, които областта предоставя. Информацията в сайта е двуезична и е достъпна на интернет адрес: www.kardzhali-tourism.info.

Като използва полезния чуждестранен опит проектът цели да подобри икономическите условия в селските райони и да открои преките ползи под формата на възможности за бизнес, работна заетост и допълнителен доход на хората там.

Основният стремеж е да се преодолеят неравенствата между големите градове и малките населени места и да бъде ограничена миграцията от селските райони. Добри практики от регион Хага ще бъдат приложени в област Кърджали за повишаване на социалната отговорност у населението в региона и за подобряване на грижата за околната среда и културно-историческото наследство в областта.

Пресконференцията се провежда в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, Договор № BG 161РО001/4.2.-01/2008/033 по ОПРР 2007-2013.

Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.