Полезни връзки
СЪЗДАДЕН Е СОБСТВЕН БРАНД НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
СЪЗДАДЕН Е СОБСТВЕН БРАНД НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

На събитието беше представена „корпоративната идентичност” на областта – логото и слоганът, рекламни банери, визии за билборд, визитни картички, брандирани папки и бланки. Присъстващите бяха запознати с творческата идея, в основата на която е слънцето – според представителите на областта то символизира в най-голяма степен кърджалийския регион. Логото представлява стилизиран фрагмент на глинен съд, изобразяващ слънце и кореспондира с избрания слоган – „Земя на слънце”.

В рамките на проекта е изработена и информационна табела, поставена в центъра на Кърджали, която представя територията на областта и седемте съставни общини. Табелата е двуезична, на лицевата й страна е изобразена карта на туристическите обекти в региона, върху която са маркирани населените места, пътните артерии и водещите туристически обекти. Основната информация за тях е представена на гърба на табелата – на български и на английски език.

Изпълнителите на проекта представиха и настоящия туристически интернет портал на Кърджали – www.kardzhali-tourism.info. В него е публикувана подробна информация на български и английски език за природните, архитектурните и културно-историческите забележителности в областта, защитените територии, религиозните храмове, музеите и галериите в нея. Сайтът представя възможностите за лов и риболов в региона, както и основните туристически маршрути и екопътеки. Порталът е основна част от цялостната маркетингова кампания за популяризиране на туристическия потенциал на Кърджали в национален и международен план. Потребителите могат да дават предложения за неговото допълване и доразвиване, както и да изпращат за публикуване свои авторски материали.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” на ЕС и се реализира от фондация „Радио Нова Европа” в сътрудничество с регион Хага. Като използва полезния чуждестранен опит проектът цели да подобри икономическите условия в селските райони и да открои преките ползи под формата на възможности за бизнес, работна заетост и допълнителен доход на хората там. Основният стремеж е да се преодолеят неравенствата между големите градове и малките населени места и да бъде ограничена миграцията от селските райони.

Проектът ще приключи в края на 2010 г. Предстои изработването на рекламни брошури и пътеводител, които ще илюстрират природното и културно-историческото богатство в региона и ще служат при представянето на област Кърджали в националните и международните туристически изложения.

Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.