Полезни връзки
МУЗЕЯТ В КЪРДЖАЛИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛНИ ИКОНИ ОТ РОДОПИТЕ

Уникални икони от Родопите, изографисани в периода XVI-XIX век, ще бъдат показани в Кърджали. Изложбата ще бъде открита на 10 юни в 17.30 ч. в Регионалния исторически музей. Очаква се да присъства и пловдивския митрополит Николай. Изложбата е организирана от музеите и галериите в Пловдив, Кърджали и Смолян.

От 17 март до края на май изложбата бе представена в Криптата на катедралния храм „Св. Александар Невски” в София и предизвика силен интерес сред специалисти и ценители.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.