Полезни връзки
ДЕН НА КЪРДЖАЛИ В ХАГА

 

Област Кърджали ще бъде представена като атрактивна туристическа дестинация пред представители на холандския регион Хага. Събитието ще се състои на 24 юни 2010 г. и е организирано от Областна администрация Кърджали и фондация „Радио Нова Европа”.

Денят на Кърджали в Хага се провежда в рамките на европейския проект за създаване на маркетингов туристически продукт на областта, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” на ЕС.

Холандски експерти по регионален маркетинг и местните туристически оператори ще бъдат запознати с възможностите за туризъм в област Кърджали. На събитието ще бъдат представени филмите „Родопите – необикновената планина” и „Между боговете и хората”. Участниците ще получат и подробни информационни материали за областта, изготвени по проекта.

Проектът за създаване на пилотен маркетингов туристически продукт на Кърджали има за цел да представи устойчивия туризъм като средство за повишаване на конкурентоспособността на региона и стандарта на живот на неговото население. Събитието е продължение на проведената през 2009 г. Кръгла маса в Кърджали, в рамките на която експерти от регион Хага представиха ноу-хау и най-добри практики от създаването на своя регионална идентичност.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.