Полезни връзки
КЪРДЖАЛИ И ХАГА - ПАРТНЬОРИ В РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ В ЕС


Представители на холандския административен регион Хага, експерти по регионален маркетинг и туристически оператори ще съдействат за популяризирането на област Кърджали като атрактивна туристическа дестинация. Готовност за това заявиха холандските партньори на областта по време на провелия се на 24 юни Ден на Кърджали в Хага.

Събитието беше открито от областния управител на Кърджали Иванка Таушанова, българския посланик в Холандия Златин Тръпков и регионалния политически ръководител по въпросите на туризма, отдиха и зелените системи на регион Хага Марсел Хаутзагер.

Холандските партньори и представители на търговски, туроператорски, природозащитни и неправителствени организации бяха запознати с възможностите за културно-исторически и природен туризъм в област Кърджали. По време на събитието бяха представени филмите „Родопите – необикновената планина” и „Между боговете и хората”. Разнообразни рекламни материали за област Кърджали бяха подредени на информационни щандове.

Събитието е част от втора поредна работна визита на представители на двата региона след състоялата се през 2009 г. в град Кърджали Кръгла маса за обмяна на опит и най-добри практики от регионалния маркетинг. Срещите са организирани от Областна администрация Кърджали и фондация „Радио Нова Европа” в рамките на европейския проект за създаване на маркетингов туристически продукт на областта, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” на ЕС.

В рамките на работната визита експерти от регион Хага изнесоха презентации на теми: Стратегии за балансирано регионално развитие на региона, Туризъм и регионален маркетинг, Зелена политика, рекреация и туризъм около градовете като част от регионалното политика и др.

Представителите на Министерството на икономиката споделиха опита на холандската страна в инвестициите в други държави от ЕС и заявиха своята готовност да станат „посланици” на областта пред местния бизнес.

Българските участници се запознаха също с политиката на Холандия за привличане на чуждестранни инвестиции, както и с някои от добрите практики, които в бъдеще могат да бъдат приложени у нас.

Проектът за създаване на маркетингов туристически продукт на Кърджали има за цел да представи устойчивия туризъм като средство за повишаване на конкурентоспособността на региона и стандарта на живот на неговото население.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.