Полезни връзки
АРХ. ИВАН КРЪСТЕВ ОТКРИВА ИЗЛОЖБА

 

След пролетните акции за преоткриване и маркиране на характерни места от градската мултикултурна памет, и след дебюта „Кукли на булеварда” на Петя Зенгин от Кърджали, отново интересът на организаторите от Арт движение КРЪГ е насочен към новия тип изследване на града като контактна точка между традиционните визуални ресурси, нестандартните вдъхновяващи обекти и втория план на ежедневието.

На 30 юли от 19.00 ч. в Артгалерията откриват дебютна изложба с работно заглавие „Пътеводител на градския нещотърсач” на арх. Иван Кръстев. Това е серия от 14 големи графични работи във формат 1,00 х 1,20 м, изпълнени със смесена техника от тушове, акрил, креда и моливи.

Един от най-популярните архитекти от по-младото поколение в Кърджали за първи път показва в родния си град свои художествени работи, интерпретиращи темата за градските пространства като проекция на индивидуалната свобода. „Висящи” между отвесни геометрични структури хора, ефирни стени на сгради, през които „прозира” съществуването на обитателите „вътре”, „портрети” на момичета, възникнали сякаш естествено между фугите и правоъгълниците на градските стени...

Арх. Иван Кръстев е проектирал множество частни и обществени сгради в Кърджали, той е и автор на проекта на Арт къщата в Дъждовница и на бъдещия Дом на терлика.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.