Полезни връзки
ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТЪТ ЗА „СОБСТВЕНА МАРКА” НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

На 13 септември 2010 г. в конферентната зала на Областна администрация Кърджали ще се проведе заключителна пресконференция по проекта за създаване на маркетингов туристически продукт на Област Кърджали. На събитието ще бъдат отчетени дейностите, извършени през периода 2009 – 2010 г., и ще бъдат представени крайните резултати от реализирането на европейския проект.

Пресконференцията е организирана от фондация „Радио Нова Европа”, която работи в партньорство с Областна администрация Кърджали по проекта за междурегионално сътрудничество с холандския регион Хага. Целта на проекта бе да се създаде „собствена марка” на Кърджали, което да доведе до повишаване на туристическия потенциал на областта, подобряване на икономическите условия в селските райони и открояване на преките ползи под формата на възможности за бизнес, работна заетост и допълнителен доход на хората там.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.