Полезни връзки
СЪЗДАВАТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ


В Кърджали ще бъде създаден консултативен съвет по туризъм – това съобщи областният управител Иванка Таушанова на заключителна пресконференция по проекта за създаване на „собствена марка” на област Кърджали.

По думите й, по този начин ще бъде гарантирана устойчивостта на двугодишния проект, чиято цел бе да създаде маркетингов туристически продукт на област Кърджали чрез обмяна на ноу-хау и най-добри практики с Регион Хага.

На събитието бяха представени всички дейности, извършени по проекта, както и резултатите от сътрудничеството с европейския регион Хага и възприетите най-добри практики за изграждането на регионална идентичност на областта.

Проектът е финансиран по ОП „Регионално развитие” на ЕС и се изпълнява от фондация „Радио Нова Европа” в сътрудничество с Областна администрация Кърджали. По време на неговото изпълнение бяха изработени рекламни и информационни материали, представящи природното и културно-историческото богатство в региона, туристически интернет портал на Кърджали, достъпен на български и английски език, както и информационна табела, която насочва гостите на града към основните туристически обекти в областта.

„Земя на слънце” е слоганът на Кърджали, създаден като част от „корпоративната идентичност” на региона.

По проекта бяха организирани и поредица от събития: Ден на Кърджали в Хага, както и Кръгла маса с холандските партньори, по време на които бяха представени възможностите за културно-исторически и природен туризъм у нас.

Според областния управител Иванка Таушанова изводите от ситуационния и SWOT анализ, изготвени при реализирането на проекта, ще бъдат добра основа за създаване на дългосрочна програма за развитие на туризма областта.

Бъдещият консултативен орган по туризъм ще продължи усилията за утвърждаването на Кърджали като регион с уникална, автентична визия и атрактивна туристическа дестинация.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.