Полезни връзки
Днес бе учреден Областен консултативен съвет по туризъм
Днес бе учреден Областен консултативен съвет по туризъм

Днес в областна администрация бе учреден консултативен съвет по туризъм, който ще обединява туроператори, хотелиери, специалисти от културни институции и др. представители на бранша. Той ще има отворена структура, ще го председателства областният управител Иванка Таушанова.

На първото заседание, ръководено от заместник областния управител Асен Тюрдиев, присъстващите приеха правилник за работата на съвета и обсъдиха проектопрограма. В дискусията бяха отчетени тенденциите в развитието на туризма в региона – необходимостта от повече атракции за посетителите, интереса към автентичната местна култура и природа, нарастващото търсене на индивидуални почивки, значението на интернет-комуникациите за резервации в реално време и подбор на дестинации и др.

Предстои съветът по туризъм да изготви и приеме Областна стратегия за развитие на бранша. Една от задачите му ще бъде да набележи проблемите в инфраструктурата, които възпрепятстват предлагането на качествен туристически продукт и да способства за преодоляването им по най-добрия възможен начин. Целта е да се осигури максимална достъпност до обектите, привлекателна околна среда, работещи комуникации и др.

Участниците в учредителното заседание се обединиха около становището, че трябва да се работи за повишаване потенциала на кадрите в туризма и подготовката на стандарти за популяризиране на обектите и лицензиране на екскурзоводите.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.