Полезни връзки
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Областна администрация - Кърджали организира обществено обсъждане на Стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012-2015 г. Същата е разработена във връзка с изпълнението на проект  "Съвместна туристическа инициатива/JTI-TARGET", одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България  2007-2013”, съгласно сключен Договор № B2.12.01/20.03.2012.

Общественото обсъждане ще се проведе в град Кърджали на 5 декември  2012 г. (сряда)  в зала 301 на Областна администрация от 17,30 часа.  

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Представяне на проект  "Съвместна туристическа инициатива/JTI-TARGET".

2.     Представяне на предварителния проект  на Стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012-2015 г.

3.     Дискутиране на Проект на  Стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012-2015г.

Проектът на Стратегия за развитие на туризма на област Кърджали за периода 2012-2015 г. може да бъде намерен на сайта на Областна администрация – Кърджали: http://www.kj.government.bg/

 

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие в обсъждането.

 

Областен управител на

Област Кърджали

 

Иванка Таушанова

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.