Полезни връзки
Пътеводител за посещение на туристически обекти в област Кърджали
Пътеводител за посещение на туристически обекти в област Кърджали

Пътеводителят представя природни и културно-исторически обекти от област Кърджали, свързани в туристически дестинации. Обектите са представени със снимки, придружени с интересни факти и полезна информация за тяхното местонахождение. Пътеводителят е двуезичен – на български и английски език.

Информационна брошура
Информационна брошура

Специализирана брошура, представяща областта и седемте общини.
Брошурата представя идентичността и облика на всяка една община в рамките на област Кърджали. Тя представлява визитната картичка на Област Кърджали.

Банери
Банери Банерите са изработени с цел рекламиране на област Кърджали на национални и международни туристически борси и изложения. Те илюстрират природното и културно-историческото наследство на Областта.
Лого и слоган на Област Кърджали
Лого и слоган на Област Кърджали Транспарантът е изработен в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”
< 1 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.