Полезни връзки
Лого и слоган на Област Кърджали
Лого и слоган на Област Кърджали Моделът за корпоративна идентичност на Област Кърджали е неразделна част от маркетинговия туристически продукт – „собствена марка” на Област Кърджали, който определя общата визия на Област Кърджали. Чрез модела за корпоративна идентичност на Област Кърджали се създават необходимите условия за представяне на областта като маркетингов продукт с уникална и автентична визия.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.