Комплексът край с. Неофит Бозвелиево
Комплексът край с. Неофит Бозвелиево

Нишите са разположени на открояваща се скала вдясно от пътя в посока към с. Лале. Издълбани са на достъпно място, във варовик, което се среща сравнително рядко. Те са 11 на брой, разпределени на 2 нива. Сред тях има и недовършени, което дава възможност да се проследи начинът на изсичане. Две от нишите са значително по-големи от другите и при произнасяне на звук се появява особено ехо, сякаш камъкът връща в теб това, което си казал. Някои ги наричат “акустични ниши”. На хълма непосредствено над скалите с нишите има разрушено светилище, районът е осеян с керамика.

Забележка: За съжаление, светилището е изцяло разрушено при изграждане на водохранилище за водоснабдяване на селото, но нишите са съхранени. Лесно достъпен – вижда се от асфалтовия път.

Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.