Дяволският мост
Дяволският мост Мост над р. Арда, намиращ се близо до с. Дядовци, на 6 км северно от гр. Ардино. Построен е върху живописен тесен пролом през Късното средновековие. През него е минавал път, свързващ района на Тракийската низина с Беломорието (Пловдив, Асеновград, Тополовски проход, Дяволския мост, Даладжа, Алада, Устра, Маказа, Беломорието). Мостът следва средновековната архитектурна традиция. Той е трисводест и има няколко преливника. Сводовете са с размери: височини 4.65; 8.50 и 4.65 м и ширини съответно 8.50; 18.0 и 8.50 метра. Първият и вторият стълб са високи по 5.55 м. Срещу течението са дозирани вълноломи. Пътното платно е с дължина 65.70 м и ширина 3.40 м. Има малък парапет с височина около 20 см. Поради нанесени от времето поражения през 1993г. е извършена консервация на обекта, като парапетът е надграден до 50 см. Обявен е за защитен обект през 1979г., а през 2003г. е прекатегоризиран в “Природна забележителност”. Забележка: Мостът е благоприятен за туризъм. До него има маркиран път, включен е в туристическа пътека.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.