Тракийски комплекс “Орлови скали”
Тракийски комплекс “Орлови скали” Комплексът се намира в местността Орлови скали (Картал кая). Върху извисяващи се в гората скали са изсечени множество ниши (около 90 на брой). Една от хипотезите за тяхното предназначение е, че вътре са поставяни оброчни плочи или глинени съдове, свързани с култа към умрелите. Под скалите има следи от улеи, жертвеници и други древни съоръжения. В близост (на височината преди да се стигне до нишите), се забелязват руините на древна тракийска крепост. Известна е като “Калето”, въпреки че е трудно да бъде забелязана. Обхваща площ от 0.5 дка. Обявена е за защитен обект през 1979 г. в категорията “Исторически места”. През 2003 г. е прекатегоризирана в "Природна забележителност" със същото наименование. Стената описва неправилен кръг с диаметър 67 м. Крепостта е градена без хоросан, поради което днес е изцяло разрушена, градежът се е свлякъл, а повърхността е осеяна с фрагменти от тракийска керамика. Забележка: Най-удобният подход към обекта е покрай сградата на Историческия музей, към махала Бистроглед. Пътят е тесен, но асфалтиран. Между две от махаличките има малка дървена беседка с указателна стрелка на нея. Пътеката е маркирана до самия комплекс.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.