Крепостта “Кривус” при с. Башево
Крепостта “Кривус” при с. Башево Ранни сведения за нея дава Г. Акрополит в своите “Анали”. Разположена е на достъпно място, на около 4 км северно от селото. Реката опасва крепостта от три страни. Южната част е заета от цитадела (размери 50/40 м) с добре запазени 2 входа, кули, бойници, стени и бойна площадка. Крепостната стена е масивна, с дебелина при основата 2.5 м, а в горната част – 1.75 м. На места е съхранена в цялата си височина – около 7 м. Външната част на крепостта е представена от една стена, с дебелина около 1.75 м и дължина 170 м, следваща протежението на реката. На територията на крепостта е открит кладенец, за който казват, че се е пълнел с вода от реката. Сега е затрупан и труден за откриване. Срещат се множество фрагменти от средновековна керамика. В близост има средновековен некропол. Забележка: Обектът е подходящ за туризъм. В селото има указателни табели, но до крепостта се достига трудно поради прорасналите храсталаци. Не може да се обърка, тъй като крепостта се вижда отдалеко.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.