Средновековна крепост край с. Пчеларово
Средновековна крепост край с. Пчеларово Намира се в местността “Градището”, на около 5 км северно от селото, непосредствено край пътя за гр. Хасково, малко след разклона за с. Петелово и Минерални бани. Обектът е проучван през 1967-68 година. Крепостта е с форма на елипса с диаметри 22 и 75 метра. Стената е с дебелина от 1.20 до 1.50 м. В единия ъгъл има руини на кула с диаметър 3.40 м. В южната част на елипсата има малка постройка, в която е открито бронзово кръстче (вероятно това е бил малък параклис). Няма разкрити останки от сгради във вътрешността на крепостта. Доказано е, че крепостната стена е изградена върху много по-стар културен пласт – датиран към 3 500 г. пр. Хр. В района извън крепостта има регистрирани и други археологически обекти (средновековен некропол край реката, основи на манастир, участъци от древен път, праисторически могили и др.). Крепостта е обявена за паметник на културата с местно значение. Забележка: Обектът е леснодостъпен и приятен за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.