Тракийска крепост при с. Женда в местността “Буюк тепе” (“Асаркая”)
Тракийска крепост при с. Женда в местността “Буюк тепе” (“Асаркая”) Малко след с. Женда, край с. Соколите, вляво по добър черен път се достига до местността “Асар кая”. На доминираща височина, сред особено изветрели скали, се виждат руините на тракийска крепост, направена от струпани камъни без хоросан. Под крепостта върху самотен скален къс с формата на огромна гъба са изсечени множество трапецовидни тракийски ниши с различна ориентировка. Скалите, върху които е изградена крепостта също са осеяни с ниши, а на отделни места се забелязват и други изсичания – улеи, жлебове, полукръгове и др. На отсрещния скат, върху отделни самотно стърчащи канари също има древни изсичания. Под крепостта, в близост до добре съхранен вековен дъб има тюрбе (символичен гроб на мюсюлмански светец), край което ежегодно през лятото се провежда голям събор. Забележка: Мястото е изключително красиво с хубава панорамна гледка и много удобно за туризъм. С кола може да се достигне на около 10 минути от крепостта.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.