Тракийски култов комплекс край с. Ночево.
Тракийски култов комплекс край с. Ночево. В местността “Пармак кая” след последната махала на селото, върху доста голяма площ сред боровата гора са пръснати множество открояващи се скали с различни древни изсичания в тях. Впечатление правят добре запазените трапецовидни скални ниши, както и няколко сводообразни сухи пещери. Такава една пещера е “Ташлък” , с дължина по оста 9 м. Над входа има няколко добре запазени ниши. Гледката към долината на реката е изключителна. Втората пещера е в следващия скален комплекс. Нарича се “Коджа ин” (Голямата пещера), като в района около нея също има изобилие от древни съоръжения и изсичания. Днес в пещерите пладнува добитък. Местното население е дало различни наименования за всяка открояваща се скална група (Овенът, Сляпата глава, Килимявката, и др.) Забележка: Обектът е леснодостъпен, в района преди 2 години е извършено залесяване с чер бор и има дървена ограда на залесените площи. Обектът попада в нея.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.