Шарапаните, с. Ночево.
Шарапаните, с. Ночево. Намират се в едноименната местност, под гореописаните скални комплекси. Това са две добре запазени шарапани, разположени на около 200 метра една от друга. Едната попада в оградената площ, предпазваща новопосадени борови култури от добитък. При нея са запазени и двата басейна, свързани чрез улей. По-високият има правоъгълна форма със заоблени краища и дълбочина около 20 см, а по-ниският – полусфера с дълбочина 65 см и диаметър 0.80 м. На втория басейн ясно личат два улея, което предполага наличието и на следващо ниво. Втората шарапана е малко извън оградата, под пътя идващ от селото. Запазена е едната част, но улеят указва къде се е намирал вторият басейн. Тя е с внушителни размери, изсечена е върху монолитен къс. Има кръгла форма с диаметър на кръга около 180 см. Дълбочината е 30 см, изсечена скосено към дъното. Смята се, че предназначението на шарапаните е за производство на вино, но много автори смятат, че в определени периоди те са изпълнявали и ролята на жертвеници.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.