Тракийска крепост, с. Устра.
Намира се в местността Остър камък, на около 300 м северно от с. Устрен. Южната част представлява остри, труднопроходими зъбери. Останалата част е опасана от каменна стена, неправилен седмоъгълник с обща дължина 263 м. Камъкът е полаган направо върху земята, без да е вкопаван. Няма спойка, между външната и вътрешната част на основните дялани камъни пространството е изпълнено с дребен ломен камък – суха зидария. Крепостта е имала 2 входа, височината на зида – до 2 м. Днес целият скат е обрасъл с висока гора и храсталаци, крепостта е трудно да бъде забелязана, зидовете са свлечени, няма следи от сгради и помещения. Забележка: Обектът не е подходящ за туризъм, но е добре да се отбележи като факт.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.