Средновековна крепост край с. Устра
Средновековна крепост край с. Устра Разположена е на висок, продълговат рид, носещ същото име. Намира се на около 5 км североизточно от с. Устрен и на 3 км югоизточно от с. Лебед. Върхът е висок 1015 м. Площта на крепостта е 1.2 дка, като крепостната стена е дълга 113 м и има П-образна форма. В основата дебелината е 2.8 м, а в горния край – 1.75 м. На места е запазена до височина 8.0 м. Крепостта е имала 3 отбранителни кули – една полукръгла и две правоъгълни, които са били триетажни. Първите етажи са били подземни и са служили за водохранилища. Били са измазани с хоросанова мазилка, получена от смесването на хоросан със счукани тухли и едри късове от керамика. Кулите са имали вътрешни стълбища, като част от тях са запазени и до днес. Входът е бил от източната част. Има запазени няколко стъпала, изсечени в скалата. Вратата се отваряла вертикално. В крепостта са установени 8 помещения, построени в южната и югоизточната част. Най-голямото е с размери 11.0 на 6.0 м, а най-малкото - 0.50 на 1.70 м. Помещенията също са били на 3 етажа. Приземният е дълбок 5.8 м и е служил или за склад или за водохранилище. Обитавани са горните 2 етажа. През 1973г. са извършени археологически разкопки на обекта. Открити са множество (над 1000) метални предмети – железни стрели, части от шлем, бронзови и сребърни кръстчета, както и 14 глинени съда, медни корубести монети. Писмени сведения за крепостта дава Георги Акрополит (през XIII в.) в своите “Анали”. Към крепостта може да се подходи както по маркирана с табела отбивка, малко преди с. Устрен, така и по пътека на около 1 км преди село Лебед, минаваща покрай оградата на развъдника за муфлони. Забележка: Пътят край с. Лебед е по лесен за изкачване, но по-труден за откриване на подхода. Местните хора го знаят добре. Другият път е преди с. Устрен – има ясна табела.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.