Крепостта “Моняк” (Мнеакос)
Крепостта “Моняк” (Мнеакос) Тази средновековна крепост (строена през ХІI-ХІII век) е една от най-големите и високо разположени крепости в Родопите. Тук се е помещавал военен гарнизон, а в крепостта населението от селищата по поречието на р. Арда е намирало убежище по време на военни действия. "Моняк" е свързана с похода на кръстоносците от 1206 г., за което има писмени източници. Заема високо скално плато, почти непристъпно от запад и юг, на левия бряг на язовир "Студен кладенец", на около 5-6 км от гр. Кърджали. Състои се от две части. Външната крепостна стена опасва хълма плътно от север. В западната част е разположен входът, с по една кула от двете страни. Северната е плътен трапецовиден бастион, а южната е била на няколко етажа, запазена днес на височина до 7,80 м. Стената продължава на юг, следвайки очертанията на терена, и достига до непроходим скален отвес с височина над 50 м. Най-високата южна част на платото е заето от цитадела с плътни трапецовидни бастиони по стените и вход, намиращ се приблизително по средата на северната стена. Общата защитена площ е около 50 дка. При проведените проучвания са локализирани и разчистени няколко сгради - една с квадратен план е разположена във вътрешността на цитаделата. Приземният етаж е вкопан в скалите и вероятно е служил за водохранилище. Една представителна сграда е разположена на запад под цитаделата. Тя е била на поне два етажа. Долният е вкопан в скалата. Стените му са измазани с хоросан. Четири квадратни стълба носят горния етаж, чийто под е наравно със скалите. Със сигурност може да се каже, че това е второ водохранилище, а над него се е намирала гражданска постройка. Интересна е сградата, намираща с в оста на входа на външната крепостна стена. Тя е от типа на описаната по-горе. Приземният етаж е вкопан в скалата, стените са обмазани с хоросан. Откритото голяма количество керамика показва, че този етаж е бил склад за храни. По южната му стена е имало полици със съдове, които са нападали върху пода при разрушаването. Открити са над 20 цели съда, сред които преобладават стомните и каните Забележка: До крепостта има маркирана пътека още след като се излезе от гр. Кърджали в посока гр. Хасково (през с. Мост). Може да се подходи както от с. Широко поле, така и покрай детския лагер по стария път за с. Широко поле, непосредствено покрай отбивката за селото. Обектът е устроен за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.