Средновековен манастир "Св. Йоан Продром"
Средновековен манастир Намира се в кв. “Веселчане” на гр. Кърджали. Разположен е на естествено защитено място, край десния бряг на река Арда. Изграден е през X век на мястото на малка църква от V-VI век. В началото на ХІ в. е извършено цялостно преустройство на манастира. Изградена е нова крепостна стена, като в четирите краища и по средата на стените били издигнати квадратни кули. В самият й план е вграден символът на християнството – кръстът. На изток от издигнатата голямата триапсидна конхална църква се е намирал дворецът на игумена – епископ на епископията Ахридос. От оловните печати, открити в административния център Перперикон, са известни имената на трима епископи – Тома, Константин и Евстатик. В началото на XIII век притворът от запад е превърнат в крипта. Тук е разкрита гробницата на един от епископите на Ахридос, положен в пълното си литургично облекло. При проучването през 1998 г. са намерени части от златовезания текстил. Това го превръща в обект със световно значение. Манастирът преживява моменти на възход и на падения. След поредния набег е преизписана южната конха, върху която зографът е оставил думите “... аз, Добромир, писах в светия Продром”. Животът в манастира затихва в края на 14 век, но паметта за него се запазва до началото на новото столетие. През 2000-та година комплексът е възстановен. Паметник на културата с национално значение. Включен е в 100те национални туристически обекта на Република България. Забележка: Обектът е подходящ за посещение.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.