Областен център и епископска резиденция, с. Чифлик
Областен център и епископска резиденция, с. Чифлик Обектът има пряка връзка с комплекса “Перперикон”. През VIII-IX в. центърът на властта временно се премества от крепостта в нейното подножие. В землището на днешното с. Чифлик, само на 2 км по права линия от твърдината, се намира местността Клисе башъ. Там през 2001-2002 г. се провеждат мащабни разкопки, дали много интересни резултати. На широката тераса край р. Перперешка е разкрита красива църква, изградена в стил “opus mixtum”. От изток тя завършва с три апсиди за олтарната част, а от север и юг е раздвижена с обемисти полукръгли ниши. Някога над централния дял се е извисявал масивен купол. Храмът има дължина 13.5 м и широчина 12 м. От запад към него се влиза чрез триделен притвор. Фасадите на църквата са много елегантни. Стените са изпълнени със смесена зидария - редуващи се пояси тухла и бял дялан камък. Те са раздвижени с полигонални повърхности, слепи арки и двустъпални ниши. Олтарната част е силно издължена и триделна, с входове между отделните дялове, като във всяко помещение на олтарната част има по една жертвена маса. Нагоре са се издигали двустранно украсени със стилизирани растителни орнаменти мраморни плочи и многостенни колонки. Рядък елемент в декоративната схема на църквата е употребата на белоглинена рисувана керамика в олтарната преграда. Тя е представена от ленти и декоративни керемидки със сложна растителна и геометрична украса в бяло, зелено, синьо, черно и охра. Подът на храма е старателно изграден от тухлени плочи. Точно в центъра е напълно запазено квадратно мозаечно пано в стила "опус сектиле" (“opus sektile”). Редуващи се с червени тухли квадратни и триъгълни бели мраморни блокчета са използвани в различни комбинации и оформят красив килим със силно стилизиран кръст. Високо от купола над него се е спускал огромен бронзов полилей със стъклени кандила, части от който бяха открити при разкопките. Храмът под Перперикон се датира в IX в. и показва преки връзки с константинополската архитектурна школа. Северно от него се разкрива малък параклис с гробница и костница. Възможно е подобен параклис да е имало от юг, където също има правоъгълно помещение с преддверие и мраморна гробница под пода. Западно и северно от главната църква се развива обширен светски некропол, от който са проучени повече от 100 гроба. По-голямата част от покойниците са положени в добре оформени с каменни плочи камери. Наблюдава се рядко срещания през средновековието обичай за маркиране на гробовете с каменни стълбчета с врязани кръстове. В много от гробниците се намират находки, свързани основно с християнския култ. Църквата е окончателно проучена, заснета и документирана. Забележка: Обектът се подготвя за туристически посещения като неразделна част от комплекса “Перперикон”.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.